12/10/2010

Zadania pedagoga i psychologa szkolnego

§ 60 Zadania pedagoga i psychologa szkolnego.

 

Do zadań pedagoga należy:

1)    rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych;

2)    określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno –pedagogicznej;

3)    organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno –pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;

4)    podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktyki w  stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców;

5)    działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

6)    prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad w zakresie wychowania.

7)    wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji programu wychowawczego i profilaktyki;

8)    udział w opracowywaniu programów profilaktycznych;

9)    prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

Do zadań psychologa należy:

1)    przeprowadzanie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia;

2)    diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju dziecka, określenia form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec ucznia, rodziców i nauczycieli;

3)    organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

4)    współorganizowanie i udział w warsztatach dla rodziców;

5)    konsultowanie zgłaszanych problemów i udzielanie wskazań wychowawczych;

6)    prowadzenie zajęć terapeutycznych z uczniami, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami;

7)    opiniowanie na użytek władz oświatowych, zdrowia i sprawiedliwości sytuacji podopiecznych uczniów, po otrzymaniu pisemnego wniosku od tych instytucji

8)    wspieranie wychowawców klas w działaniach wynikających z programów wychowawczego i profilaktyki;

 prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.