12/10/2010

Nagrody i kary stosowane wobec uczniów

 

§ 67 Zasady nagradzania uczniów.

 

1. Uczeń może otrzymać nagrodę za:

1)    najwyższe oceny z poszczególnych przedmiotów i zachowania;

2)     szczególnie wyróżniające się zachowanie;

3)     wybitne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i imprezach 

 sportowych;

4)    100 % frekwencję;

5)    wzorową działalność na rzecz klasy lub szkoły

6)    oraz inną wyróżniającą się postawę na tle klasy.

2.   Rodzaje nagród:

1)    Pochwała wychowawcy klasy;

2)    Pochwała Dyrektora Szkoły;

3)    Dyplom uznania;

4)    List pochwalny do rodziców lub opiekunów prawnych ucznia;

5)    Nagroda rzeczowa;

6)    Wpis do „Złotej Księgi Szkoły”,

3. Uczeń szkoły średniej może uzyskać nagrody ustalone w ust. 2. w punktach 3) – 5) za osiągnięcie w wyniku końcoworocznej klasyfikacji średniej ocen ze wszystkich przedmiotów ponad 4,25 oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania natomiast uczeń zasadniczej szkoły zawodowej odpowiednio ponad 4,0 i co najmniej dobrą ocenę zachowania.

4. Wpisem do „Złotej Księgi Szkoły” nagradzani są uczniowie za:

1)    uzyskanie średniej ocen z przedmiotów obowiązkowych objętych planem nauczania danego typu szkoły, za cały okres nauki przynajmniej 4,75,

2)    zwycięstwo w corocznym, indywidualnym współzawodnictwie uczniów danego typu szkoły.

O wpisie do „Złotej Księgi Szkoły” za inne niż wyżej wymienione osiągnięcia każdorazowo decyduje Rada Pedagogiczna.

5. Niżej wymienione osiągnięcia w konkursach, turniejach, olimpiadach, zawodach i innych formach współzawodnictwa są odnotowywane na świadectwie szkolnym w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia:

1)    udział w konkursach i turniejach wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty – co najmniej na szczeblu wojewódzkim,

2)    osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniów – co najmniej na szczeblu powiatowym (I-III miejsce),

3)    osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego.

6. Z wnioskiem o nagrodę dla ucznia może wystąpić wychowawca klasy, a w szczególnych przypadkach inny pracownik pedagogiczny szkoły. Szczególne osiągnięcia ucznia wpisuje się na świadectwie szkolnym, każdorazowo na podstawie decyzji Rady Pedagogicznej.

§ 68 Zasady karania uczniów.

 

1. Uczniowie mogą być ukarani za:

1)    niewypełnianie obowiązków szkolnych,( § 66 Statutu)

2)    naruszenie nietykalności cielesnej i godności osobistej albo groźby karalne względem innych uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi oraz innych osób przebywających na terenie szkoły

3)    niszczenie mienia szkoły,

4)    świadome łamanie przepisów bezpieczeństwa, higieny i przeciwpożarowych,

5)    przeszkodzenie w jakimkolwiek egzaminie odbywającym się na terenie szkoły,

6)    popełnienie czynu stanowiącego przestępstwo w myśl przepisów obowiązującego prawa,

7)    stwierdzone palenie papierosów na terenie szkoły lub w jej bezpośrednim otoczeniu,

  1. uchylony

8)    używanie, namawianie do używania i rozprowadzanie narkotyków,

9)    wnoszenie na teren szkoły i używanie broni (białej, gazowej, palnej i innej), narzędzi i środków służących do obezwładniania oraz środków pirotechnicznych,

10) stwierdzone spożywanie alkoholu bądź innych środków odurzających na terenie szkoły,

                                          i.        uchylony

11) przebywanie na terenie szkoły pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających.

12) fałszowanie ocen i dokumentów (zwolnień lekarskich, wpisywania ocen do dziennika i dokonanie innych samowolnych wpisów do dokumentacji szkolnej),

13) popełnienie plagiatu

  1. uchylony

14) Wychodzenie poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć bez zgody wychowawcy bądź nauczyciela prowadzącego zajęcia.

15) Spożywanie posiłków i w czasie zajęć dydaktycznych. Napoje za zgodą nauczyciela.

16) Rejestrowanie przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody   zainteresowanych,

17)  Używanie podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych. W sytuacjach nagłych informacje przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu szkoły.

18) Zapraszanie  obcych osób do szkoły.

§ 69 Rodzaje kar

 

1)    Upomnienie wychowawcy klasy;

2)    Nagana wychowawcy klasy;

3)    Nagana dyrektora Szkoły;

4)    Nietypowanie  ucznia  do  udziału  w  konkursach  i  imprezach  organizowanych  przez  Szkołę  do   momentu zniesienia kary przez Dyrektora Szkoły na wniosek wychowawcy;

5)    Nietypowanie  ucznia  do  reprezentowania  Szkoły  do  momentu  zniesienia  kary  przez  dyrektora   na  wniosek wychowawcy;

6)    Zakaz udziału w wycieczce klasowej lub innych zajęciach wyjazdowych;

7)    Przeniesienie do równoległej klasy;

8)    Skreślenie z listy uczniów lub przeniesienie do innej szkoły.

3. W odniesieniu do ustępu 2, stopniowanie kar jest uwarunkowane szkodliwością popełnionego czynu. Dopuszcza się możliwość pominięcia kar pośrednich.

4. Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę.

5. Kara nie może naruszać nietykalności i godności ucznia.

6. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu ucznia.

7. W razie popełnienia przez ucznia przewinienia zagrożonego karą określoną w § 68 ust.2 pkt 1:

            1)  wysłuchania dokonuje wychowawca klasy;

            2)  udzielenie upomnienia odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.

8. W razie popełnienia przez ucznia przewinienia zagrożonego karą określoną w § 68  ust. 2 pkt 2–7:

1) wysłuchania dokonuje dyrektor Szkoły;

2) czynności wysłuchania przeprowadza się w obecności wychowawcy;

3) z  czynności  wysłuchania  sporządza  się  notatkę,  którą  podpisują:  dyrektor 

    Szkoły,  uczeń  oraz wychowawca.

9.  O  zastosowanej  karze  dyrektor  Szkoły  zawiadamia  na  piśmie  ucznia,  jeśli  jest  pełnoletni,  w  pozostałych   przypadkach rodziców lub osobę, pod której opieka prawną lub faktyczną uczeń pozostaje, z zastrzeżeniem ust. 2.

10.  Nagany dyrektor Szkoły udziela w obecności rodziców lub osoby, pod której opieką  prawną  lub  faktyczną  uczeń  pozostaje  podczas  spotkania  na  terenie  szkoły  w  terminie  wskazanym  przez dyrektora. W razie niestawiennictwa  rodziców lub osoby, pod której opieką prawną lub faktyczną uczeń pozostaje, wysyła się zawiadomienie listowne. 

11. Odpis zawiadomienia o ukaraniu składa się do akt ucznia.

12. Zawiadomienie  o  ukaraniu  poza  opisem  popełnionego  przez  ucznia  przewinienia  i  daty  jego  popełnienia  winno zawierać informacje o prawie wniesienia odwołania oraz terminie i sposobie odwołania. 

§ 69.

1. Ukaranemu, jeśli jest pełnoletni, a w pozostałych przypadkach rodzicom lub opiekunowi prawnemu ukaranego przysługuje prawo wniesienia odwołania.

2. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

3. Odwołanie wniesione przez osobę nieuprawnioną lub po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

4 . Odwołanie wnosi się do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy.

5.  Odwołanie  rozpatruje  Komisja  w  składzie  wychowawca,  pedagog  szkolny,  Rzecznik Praw  Ucznia  w  terminie   do 14 dni od dnia wniesienia odwołania.

6.  Decyzja komisji jest ostateczna.

7.    Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby od pół roku do roku.

8.   O zawieszeniu  wykonania  kary  rozstrzyga  podmiot,  który  jej  udzielił  na  wniosek  wychowawcy,   pedagoga  lub samorządu uczniowskiego.

9. W przypadku udowodnienia uczniowi kradzieży bądź świadomego zniszczenia mienia szkoły, uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek zwrócić szkole koszty poniesione w związku z jego odzyskaniem albo naprawą oraz dodatkowo wpłacić na konto szkoły tzw. nawiązkę w wysokości równej połowie kosztów poniesionych strat.